Ravi Shankar & Yehudi Menuhin
"Menuhin Meets Shankar"
  • Prabhati12
  • Puriya Kalyan2
  • Swara-Kakali123
  • Raga Piloo123
  • Raga Ananda Bhairava12
CD Menuhin Meets Shankar
Yehudi Menuhin - violin1
Ravi Shankar - sitar
2
Alla Rakha - tabla
3
CD EMI CDS 7490702 1966/1968